แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวลักษณ์  สุวรรณแข 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Ph.D. in Child Development Texas Woman’s University(Information Literacy), Denton, USA. ( specialization : Information literacy, Family Literacy, Parental-Child Reading) (2555) Texas Woman’s University 2555
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
Master Degree in Library Science (American Library Association , Accredited) Texas Woman’s University, USA. จบการศึกษาโดย : Portfolio and 120 hours Practicum in the Library of University of North Texas, USA. 2544
2559

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อื่น ๆ
  Professional Association Membership Association for Childhood Education International 2556ปัจจุบัน Institute for Global Education Diplomacy 2556-ปัจจุบัน -
  Keynote quest speaker in the Current Reading in Family Science (Doctoral course) in the entitled "Research in Academic" April 8, 2013. Department of Family Science, Texas Woman's University, Denton, USA. -
  Quest speaker in the Professional Seminar (the Doctoral class) entitled " Dissertation is a Journey" April 3, 2013. Department of Family Science, Texas Woman's University, Denton, USA. -
  นักวิจัยเครือข่ายวิจัยสหสาขาวิชานานาชาติร่วม กับ Texas Woman's University 2555 ถึงปัจจุบัน และ Association for Childhood Education International (2555 ถึงปัจจุบัน) -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ (English for Information Scientists or Information Service Workers) การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrievals)
  การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศของครอบครัวและเยาวชน (Family Literacy) การส่งเสริมการอ่านของผู้ปกครองและเด็ก (Parental-Child Reading)

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  หลักสูตรไทยคดีศึกษา -
การสอนระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรสารสนเทศศึกษา -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  (โครงการวิจัยร่วมสหสาขาวิชาไทย ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา)
  Suwannakhae, Y. and Lin Moore. (2012). The ACEI Global Guidelines Assessment Research Project. Texas Woman University. : USA. Texas Woman Universit
บทความวิจัย
  Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities. 5(5) ; 139-148. DOI : https://dx.doi.org/10.26500/JARSSH-05-2020-0505
  เยาวลักษณ์ สุวรรรแข ลิน มออร์ และสายพิณ วิไลรัตน์. (2559). "ความต้องการสารสนเทศของผู้ปกครองและกระบวนการตัดสนใจเลือกหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย," มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(พิเศษ),9
  Suwannakhae, Y. (2014). "How do Asian immigrant parents read to their children?: The Videotape Observation," Parichart. 26(2), 90-112.
บทความวิชาการ
  วารสารพัฒนศาสตร์. 3(1) ; 138-166.
  Suwannakhae, Y. (2015). "Teaching young children to read involves more than phonics," ในเอกสารโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม ลำดับที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Language and cross border migration. (หน้า 69-79). สงขลา : นำศิลป์โฆษณา
  Suwannakhae, Y. (2013). "Adolescents’ romantic relationship development and parent- adolescent communication of undesired consequences prevention>" Parichar. 25(2), 90-112.
หนังสือ
  -
  Suwannakhae, Y. (2015). English for Information Scientists (ภาษาอังกฤษสำหรับ นักสารสนเทศ) Samut Prakarn. : Thanroysai
อื่น ๆ
  Suwannakhae, Y. (2014). "Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love. (Book review: Food for Thoughts)," Parichart. 26(1), 120-123.
  Suwannakhae, Y. (2014). "The Art of Happiness: A Handbook for Living by His Holiness the Dalai Lama and Howard C. Cutler (Book review: Food for Thoughts)," Parichart. 26(2), 114-120. (Book review)
  Suwannakhae, Y. (2012). Read alphabet with me. Denton: TX. (Children Literature : Picture book)
การนำเสนอผลงาน
  รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 12 “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” (หน้า 2106-2112). วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครปฐม.
  World 127th International Conference Chiang Mai, Thailand, 22nd- 23rd April 2019
  รายงานการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อน พลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้” 25 มกราคม 2562 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย, 187-195.
  ทวี เต็งรัง เยาวลักษณ์ สุวรรณแข และไพบูลย์ ดวงจันทร์. (2559). "The Kokkor Local Kinship System of Trang, Thailand : Similarities and differences with six major patterns of kinship systems," The 10th International Conference of husoc Network on "Dynamics of Humaities and Social Science In cross Border Societies" at chaing Rai Rajabhat university, Chiang Rai : Thailand
  เยาวลักษณ์ สุวรรณแข และลิน มอร์. (2016). "A Comparison of aspects of social skills development to build friendshipa as portrayed in Thai and American award Winning children s books," ในรายวานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ