รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันออก
:: สาขาภาษามลายู ::

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มูหำหมัด  สาแลบิง (นาย)
อาจารย์
salaebing@gmail.com
074-317600 ต่อ 1320
ภาษามลายู
ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาษามลายู
CV
HUSO Expert


2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กามารุดดีน  อิสายะ (นาย)
อาจารย์
khoksai@gmail.com
074-317600 ต่อ 1385
ภาษาศาสตร์ภาษามลายู ภาษาศาสตร์สังคม อักษรยาวี สัทศาสตร์
CV
HUSO Expert


3) อาจารย์ ดร. กูซม  ยามิรูเด็ง (นางสาว)
อาจารย์
ku_som@yahoo.com
074-317600 ต่อ 1383
CV
HUSO Expert


4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นูรียัน  สาแล๊ะ (นางสาว)
อาจารย์
nureeyan@yahoo.com
074-317600 ต่อ 1318
วรรณกรรมลายู และคติชนวิทยามลายู
CV
HUSO Expert


5) อาจารย์  ซัมซียะห์  มะลาเฮง (นางสาว)
อาจารย์
msamsiyah@yahoo.com
074-317600 ต่อ 1316
CV
HUSO Expert