รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันออก
:: สาขาภาษามลายู ::
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กามารุดดีน  อิสายะ 
   
khoksai@gmail.com
ภาษาศาสตร์ภาษามลายู ภาษาศาสตร์สังคม อักษรยาวี สัทศาสตร์
CV
HUSO Expert

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นูรียัน  สาแล๊ะ 
   
nureeyan@yahoo.com
วรรณกรรมลายู และคติชนวิทยามลายู
CV
HUSO Expert

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มูหำหมัด  สาแลบิง 
   
salaebing@gmail.com
ภาษามลายู
ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาษามลายู
CV
HUSO Expert

4) อาจารย์ ดร. กูซม  ยามิรูเด็ง 
   
ku_som@yahoo.com
CV
HUSO Expert

5) อาจารย์  ซัมซียะห์  มะลาเฮง 
   
msamsiyah@yahoo.com
CV
HUSO Expert