แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กามารุดดีน  อิสายะ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
2562
M.A. (Malay Language) Universiti Sains Malaysia 2543
ศศ.บ (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2538

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยทักษิณ สอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมมลายู ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 12 อักษรยาวี 1-2 การเขียนมลายู 1-2 ภาษาศาสตร์มลายูเบื้องต้น ทฤษฏีทางภาษาศาสตร์มลายู การค้นคว้าและการเขียนรายงาน ภาษามลายูเพื่อการท่องเที่ยว ภาษามลายูในบริบททางสังคม 2547
ประธานสาขาวิชา
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสาขาวิชาภาษาตะวันออก 2558

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษาศาสตร์ภาษามลายู ภาษาศาสตร์สังคม อักษรยาวี สัทศาสตร์

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
อาจารย์พิเศษ
  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยชุมชนสตูล สอนวิชาภาษามลายู 12 และวิชาภาษาประเทศเพื่อบ้าน (ภาษามลายู) 2555
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง สอนรายวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2555
  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สอนรายวิชา ภาษามลายู 1 และภาษามลายู 2 2543

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  กามารุดดีน อิสายะ. (2555). “การศึกษาเปรียบเทียบหมวดคำ โครงสร้างวลี และโครงสร้างประโยคระหว่างภาษามลายูมาตรฐานกับภาษาไทยมาตรฐาน,” ปาริชาต. 25(3), 49-63
การนำเสนอผลงาน
  กามารุดดีน อิสายะ. (2560). "variasi Dialek Melayu Satun : Satu Tinjauan Sosoidalektologi," ใน รายงานการประชุม Persidangan Antarabangsa Linguistik Bahasa Melayu 2017 ครั้งที่ 1. วันที่ 16-17 พ.ย. 60 Universiti Sains Malaysia : Malaysia.