แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  มูหำหมัด  สาแลบิง 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
M.Ed (Malay Language) Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia 2547
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2545

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
  สอนระดับปริญญาตรี 14 ปี รายวิชา ไวยากรณ์ภาษามลายู -
ประธานสาขาวิชา
  -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษามลายู
หัวข้อที่สนใจ
  ให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ภาษามลายู

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  สุทธิพร บุญมากและคณะ. (2558). ความเป็นไทยผ่านร้านอาหารต้มยำในประเทศมาเลเซีย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  กรกฏ ทองขะโชคและคณะ. (2558). การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรม : ขั้นก่อนฟ้องคดีทั้งในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและการใช้กฏหมายพิเศษ. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สุวรรณ โชติการและคณะ. (2557). รายงานสำรวจเพื่อหารูปแบบการสื่อสารของชุมชน กระบวนการยุติธรรม ประเด็นกระบวนการยุติธรรมที่สมาชิกชุมชนไม่เข้าใจ และสื่อที่ใช้ในชุมชน. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  สุทธิพร บุญมากและคณะ. (2557). แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารต้มยำในประเทศมาเลเซีย. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิจัย
  ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร กล้าณรงค์, มูหำหมัด สาแลบิง, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และสมสมัย เอียดคง. (2560). "การตัดสินใจย้ายถิ่นของนักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย," วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 18(1), 29-42.
  ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ, นิสากร กล้าณรงค์, มูหำหมัด สาแลบิง, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ และสมสมัย เอียดคง. (2560). "การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในมาเลเซียของนักศึกษาไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้," ปาริชาติ. 18(1), 29-42.
  ปาริฉัตร ตู้ดำ และมูหำหมัด สาแลบิง. (2560). "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของธุรกิจอาหารฮาลลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้," MFU CONNEXION : Journal of Humanities and Social Sciences. 6(2), 189-211.
  มูหำหมัด สาแลบิง. (2560). "ผลการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษามลายูสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี," อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี. 17(1),
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  Muhammad Salaebing. (2015). Malay Grammar1. Songkhla : Universiti Thaksin.
การนำเสนอผลงาน
  ซัมซียะห์ มะลาเฮง และมูหำหมัด สาแลบิง. (2561). "Kesilapan Bahasa Melayu dalam kalangan Pelajar Thai : Kajian Kes di Universiti Thaksin," ในรายงานการประชุม Persidangan Antarabangsa Linguistik Bahasa Melayu 2017 ครั้งที่ 1. (หน้า 213-219). วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560. ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย : Universiti Sains Malaysia.
  มูหำหมัด สาแลบิง. (2560). "การย้ายถิ่นเพื่อศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียของนักเรียนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
  ซัมซียะห์ มะลาเฮง และมูหำหมัด สาแลบิง. (2560). "Kasan faktor persekitaran terhadap kefahaman membaca bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di tiga wilayah Selatan Thailand," ใน รายงานการประชุมT he 2nd International Conference on Communications, Media, Information Technology, Education, Environment, Tourism, Economics, Politics, Arts and Heritage (ICDETAH 2017). วันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย.
  สุวรรณ โชติการและคณะ. (2558). "รูปแบบการสื่อสารและการใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมสำหรับชุมชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้," ใน รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ.