แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นูรียัน  สาแล๊ะ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Doctor of Philosophy University of London 2547
Master of Letters (Malay Language and Literature) Universiti Kebangsaan Malaysia 2535
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  วรรณกรรมลายู และคติชนวิทยามลายู

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  นูรียัน สาแล๊ะ. (2560). "เมื่อ สเรเงเง (Srengenge) เป็นเครื่องมือเชิงสัญลักษณ์ ของความเชื่อแบบมลายูดั้งเดิม," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 9(3), 67-107.
  นูรียัน สาแล๊ะ. (2559). "อัตลักษณ์มลายูใน "ทะเลนี้ลึกนัก" ของ อับดุลราซัค ปาแนมาแล," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(3), 89-116.
ตำรา
  นูรียัน สาแล๊ะ. (2559). ภาษามลายู 1. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.