แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  ซัมซียะห์  มะลาเฮง 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
Master of Education (Malay Language) Sultan Idris Education University 2559
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายูและมลายูศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

4.ประสบการณ์สอน

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
การนำเสนอผลงาน
  ซัมซียะห์ มะลาเฮง และมูหำหมัด สาแลบิง. (2560). "Kasan faktor persekitaran terhadap kefahaman membaca bahasa Melayu dalam kalangan pelajar di tiga wilayah Selatan Thailand," ใน รายงานการประชุมT he 2nd International Conference on Communications, Media, Information Technology, Education, Environment, Tourism, Economics, Politics, Arts and Heritage (ICDETAH 2017). วันที่ 19-21 มีนาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย.
  ซัมซียะห์ มะลาเฮง และมูหำหมัด สาแลบิง. (2561). "Kesilapan Bahasa Melayu dalam kalangan Pelajar Thai : Kajian Kes di Universiti Thaksin," ในรายงานการประชุม Persidangan Antarabangsa Linguistik Bahasa Melayu 2017 ครั้งที่ 1. (หน้า 213-219). วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560. ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย : Universiti Sains Malaysia.