การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon2021 :The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
  หน้าหลัก
Main
  หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
  การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
  เอกสารดาวน์โหลด
File Download
  อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
  กำหนดการ
Conference Schedule
  สถานที่จัดประชุม
Vanue
  ติดต่อเรา
Contact Us
  เว็บบอร์ด
รายชื่อผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
Lists of Presenters and Participants
  ผู้นำเสนอ : Presenter
  ผู้เข้าร่วม : Participant
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
  ลงทะเบียน : Register
  เข้าระบบ : Login
สำหรับเจ้าหน้าที่ : Staff
  เข้าระบบ : Login
 
 
เข้าระบบ : LOGIN
เข้าระบบ : LOGIN
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทการลงทะเบียน เข้าระบบ
1 นางสาว โสภาวรรณ หนูกุ้ง 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
2 นางสาว โสรยา เดชะวงศ์สุวรรณ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
3 นางสาว กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
4 นางสาว กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
5 นาย กิรพัฒน์ เขียนทองกุล 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
6 ดร. จริยา ก่อภัททสิริกุล 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
7 ดร. จักรภพ เอี่ยมดะนุช 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
8 ดร. ชณิตา เก้าเอี้ยน 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
9 ดร. ชณิตา เก้าเอี้ยน 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
10 นางสาว ชนัญชิดา น้อยวิเศษ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
11 นาย ชัยกฤต เงารังษี 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
12 ผศ. ซาฮีฎีน นิติภาค 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
13 ดร. ซิมมี่ อุปรา 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
14 นาย ณัฐวุฒิ เพียรภาค 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
15 นางสาว ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
16 นาย ธันยพงศ์ สารรัตน์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
17 ดร. นพรัตน์ ไชยชนะ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
18 นางสาว นิชาพร ยอดมณี 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
19 นางสาว นูรไรฟาห์ ดาราแม 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
20 นาย บดินทร์ เดเบาะจาโก 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
21 ผศ. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
22 นางสาว ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
23 นางสาว วรวรรณ สุขใส 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
24 นาย ศุภชีพ จินดารัตน์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
25 นาง สิริวิขวัญ จุไรรัตน์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
26 นาย สุไลมาน สมาแฮ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
27 ผศ.ดร. สุธินี มงคล 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
28 นาย อดุลย์ ซะลอ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
29 ดร. อรทัย พรมเทพ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
30 ดร. อาภิสรา พลนรัตน์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
31 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
32 นางสาว ณัฐธิญา ราชธิสาร 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
33 นาย ธีรพงศ์ ดนสวี 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
34 นางสาว สุดารัตน์ แก้วประดิษฐ์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
35 นาย สุพจน์ เรืองเพชร 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
36 นางสาว อรพิมล ดำเกลี้ยง 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
37 นางสาว จุไรรัตน์ ทองบุญชู 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
38 นางสาว ชนิตา พรหมทองดี 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
39 ผศ. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
40 ผศ. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
41 นางสาว รจเรข กำแหงกิจ 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
42 ดร. รรินา มุกดา 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
43 นางสาว รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
44 ดร. หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์ 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
45 นางสาว อรณิช สาครินทร์ 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
46 นางสาว อรณิช สาครินทร์ 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
47 นาย เสลภู เดชดี 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
48 นาย เสลภู เดชดี 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
49 นางสาว ชนางลักษณ์ ขุนทอง 
เข้าร่วมประชุมระดับชาติ โดยไม่นำเสนอผลงาน เข้าระบบ : LOGIN
50 นาง วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 
เข้าร่วมประชุมระดับชาติ โดยไม่นำเสนอผลงาน เข้าระบบ : LOGIN
51 นาย New 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
52 นางสาว กรรณิการ์ คันทมาส 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
53 นาง กุลดารา เพียรเจริญ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
54 นาย ชัยกฤต เงารังษี 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
55 นางสาว ณัฏฐิกา บุญรัศมี 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
56 นางสาว นวิยา จันจุฬา 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
57 นางสาว ปรียาภา วังมณี 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
58 ดร. พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
59 นาย พีระวัฒน์ นันทโพธิ์เดช 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
60 นางสาว ฟารีดา กิตติวิโรจน์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
61 ดร. ภาวิณี ช่วยประคอง 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
62 ดร. รัชนีกร รัชตกรตระกูล 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
63 นาย สมหมาย รอดแป้น 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
64 นาย สมหมาย รอดแป้น 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
65 นาง สาวิตรี แสงมณี 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
66 ผศ. อรษา ร้อยแก้ว 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
67 ดร. อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
68 ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต 
นำเสนอแบบบรรยาย ระดับนานาชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าระบบ : LOGIN
69 นางสาว วิภาดา ปวรธนานุกุล 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) เข้าระบบ : LOGIN
70 นาย Imran Hussain 
เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ โดยไม่นำเสนอผลงาน เข้าระบบ : LOGIN
71 นาย กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร 
เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ โดยไม่นำเสนอผลงาน เข้าระบบ : LOGIN