การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon2021 :The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
  หน้าหลัก
Main
  หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
  การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
  เอกสารดาวน์โหลด
File Download
  อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
  กำหนดการ
Conference Schedule
  สถานที่จัดประชุม
Vanue
  ติดต่อเรา
Contact Us
  เว็บบอร์ด
รายชื่อผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
Lists of Presenters and Participants
  ผู้นำเสนอ : Presenter
  ผู้เข้าร่วม : Participant
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
  ลงทะเบียน : Register
  เข้าระบบ : Login
สำหรับเจ้าหน้าที่ : Staff
  เข้าระบบ : Login
 
 
ผู้นำเสนอ : PRESENTER
ผู้นำเสนอระดับชาติ
 
นำเสนอแบบรรยาย ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล   สถาบัน การชำระเงิน บทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม
การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ
1 นางสาว โสภาวรรณ หนูกุ้ง  Online มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
2 นางสาว โสรยา เดชะวงศ์สุวรรณ  Online มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย PDF PDF
DOC DOC
3 นางสาว กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์  Online มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
4 นางสาว กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์  Online มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
5 นาย กิรพัฒน์ เขียนทองกุล  Onsite มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PDF PDF
DOC DOC
6 ดร. จริยา ก่อภัททสิริกุล  Onsite มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
7 ดร. จักรภพ เอี่ยมดะนุช  Online มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PDF PDF
DOC DOC
8 ดร. ชณิตา เก้าเอี้ยน  Online Yala Rajabhat University PDF PDF
DOC DOC
9 ดร. ชณิตา เก้าเอี้ยน  Online Yala Rajabhat University PDF PDF
DOC DOC
10 นางสาว ชนัญชิดา น้อยวิเศษ  Onsite มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ PDF PDF
DOC DOC
11 นาย ชัยกฤต เงารังษี  Onsite มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ PDF PDF
DOC DOC
12 ผศ. ซาฮีฎีน นิติภาค  Online มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
13 ดร. ซิมมี่ อุปรา  Online มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย PDF PDF
DOC DOC
14 นาย ณัฐวุฒิ เพียรภาค  Onsite มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ PDF PDF
DOC DOC
15 นางสาว ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ  Online มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
16 นาย ธันยพงศ์ สารรัตน์  Online มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ PDF PDF
DOC DOC
17 ดร. นพรัตน์ ไชยชนะ  Online มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี PDF PDF
DOC DOC
18 นางสาว นิชาพร ยอดมณี  Onsite มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) PDF PDF
DOC DOC
19 นางสาว นูรไรฟาห์ ดาราแม  Online มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี PDF PDF
DOC DOC
20 นาย บดินทร์ เดเบาะจาโก  Online มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี PDF PDF
DOC DOC
21 ผศ. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง  Onsite มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
22 นางสาว ฟารีดา กิตติวิโรจน์  Online คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
23 นางสาว วรวรรณ สุขใส  Online ม.ราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
24 นาย ศุภชีพ จินดารัตน์  Online มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี PDF PDF
DOC DOC
25 นาง สิริวิขวัญ จุไรรัตน์  Online มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) PDF PDF
DOC DOC
26 นาย สุไลมาน สมาแฮ  Online มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
27 ผศ.ดร. สุธินี มงคล  Online มหาวิทยาลัยศรีปทุม PDF PDF
DOC DOC
28 นาย อดุลย์ ซะลอ  Onsite มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ PDF PDF
DOC DOC
29 ดร. อรทัย พรมเทพ  Online คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
30 ดร. อาภิสรา พลนรัตน์  Online มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย PDF PDF
DOC DOC

 

 

 
นำเสนอแบบรรยาย ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล   สถาบัน การชำระเงิน บทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม
การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ
1 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ สุวรรณแข  Onsite คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF PDF
DOC DOC
2 นางสาว ณัฐธิญา ราชธิสาร  Online มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา PDF PDF
DOC DOC
3 นาย ธีรพงศ์ ดนสวี  Online มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF PDF
DOC DOC
4 นางสาว สุดารัตน์ แก้วประดิษฐ์  Online มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา PDF PDF
DOC DOC
5 นาย สุพจน์ เรืองเพชร  Online มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF PDF
DOC DOC
6 นางสาว อรพิมล ดำเกลี้ยง  Online มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา PDF PDF
DOC DOC

 

 

 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล   สถาบัน การชำระเงิน บทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม
การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ
1 นางสาว จุไรรัตน์ ทองบุญชู  Onsite มหาวิทยาลัยราขภัฎสงขลา PDF PDF
DOC DOC
2 นางสาว ชนิตา พรหมทองดี  Onsite คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
3 ผศ. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง  Onsite มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
4 ผศ. ประสิทธิ์ รุ่งเรือง  Onsite มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
5 นางสาว รจเรข กำแหงกิจ  Onsite มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
6 ดร. รรินา มุกดา  Onsite คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
7 นางสาว รัตนากรณ์ ภู่เจนจบ  Onsite มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
8 ดร. หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์  Onsite มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
9 นางสาว อรณิช สาครินทร์  Onsite มรภ.สงขลา PDF PDF
DOC DOC
10 นางสาว อรณิช สาครินทร์  Onsite มรภ.สงขลา PDF PDF
DOC DOC

 

 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล   สถาบัน การชำระเงิน บทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม
การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ
1 นาย เสลภู เดชดี  Online มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF PDF
DOC DOC
2 นาย เสลภู เดชดี  Online มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF PDF
DOC DOC

 

 
ผู้นำเสนอระดับนานาชาติ
 
 
นำเสนอแบบรรยาย ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล   สถาบัน การชำระเงิน บทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม
การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ
1 นาย New  Onsite Chiang Rai Rajabhat University PDF PDF
DOC DOC
2 นางสาว กรรณิการ์ คันทมาส  Onsite มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย PDF PDF
DOC DOC
3 นาง กุลดารา เพียรเจริญ  Online มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
4 นาย ชัยกฤต เงารังษี  Onsite มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ PDF PDF
DOC DOC
5 นางสาว ณัฏฐิกา บุญรัศมี  Online มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา PDF PDF
DOC DOC
6 นางสาว นวิยา จันจุฬา  Onsite มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี PDF PDF
DOC DOC
7 นางสาว ปรียาภา วังมณี  Online มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย PDF PDF
DOC DOC
8 ดร. พรสวรรค์ อินทร์ปิ่น  Online มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF PDF
DOC DOC
9 นาย พีระวัฒน์ นันทโพธิ์เดช  Online Srinakharinwirot University PDF PDF
DOC DOC
10 นางสาว ฟารีดา กิตติวิโรจน์  Online คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PDF PDF
DOC DOC
11 ดร. ภาวิณี ช่วยประคอง  Onsite สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ PDF PDF
DOC DOC
12 ดร. รัชนีกร รัชตกรตระกูล  Onsite สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย PDF PDF
DOC DOC
13 นาย สมหมาย รอดแป้น  Onsite มหาวิทยาลัยพะเยา PDF PDF
DOC DOC
14 นาย สมหมาย รอดแป้น  Online มหาวิทยาลัยพะเยา PDF PDF
DOC DOC
15 นาง สาวิตรี แสงมณี  Onsite มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี PDF PDF
DOC DOC
16 ผศ. อรษา ร้อยแก้ว  Onsite KMITL PDF PDF
DOC DOC
17 ดร. อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์  Onsite Phranakon Si Ayutthaya Rajabhat University PDF PDF
DOC DOC

 

 

 
นำเสนอแบบรรยาย ระดับนานาชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล   สถาบัน การชำระเงิน บทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม
การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ
1 ผศ. จุรีภรณ์ มะเลโลหิต  Online มหาวิทยาลัยทักษิณ PDF PDF
DOC DOC

 

 

 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล   สถาบัน การชำระเงิน บทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม
การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ
1 นางสาว วิภาดา ปวรธนานุกุล  Onsite วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา PDF PDF
DOC DOC

 

 
นำเสนอแบบโปสเตอร์ ระดับนานาชาติ นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล   สถาบัน การชำระเงิน บทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม
การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ การส่ง การตรวจ