การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon2021 :The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
  หน้าหลัก
Main
  หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
  การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
  เอกสารดาวน์โหลด
File Download
  อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
  กำหนดการ
Conference Schedule
  สถานที่จัดประชุม
Vanue
  ติดต่อเรา
Contact Us
  เว็บบอร์ด
รายชื่อผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
Lists of Presenters and Participants
  ผู้นำเสนอ : Presenter
  ผู้เข้าร่วม : Participant
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
  ลงทะเบียน : Register
  เข้าระบบ : Login
สำหรับเจ้าหน้าที่ : Staff
  เข้าระบบ : Login
 
 
ผู้เข้าร่วม : PARTICIPANT
ระดับชาติ
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน จังหวัด
1 นางสาว ชนางลักษณ์ ขุนทอง 
มหาวิทยาลัยาราชภัฏสงขลา เลขที่160 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช่้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
202114215639
2 นาง วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ 
มหาิวทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.ทักษิณ
202115131538

 

 

 
ระดับนานาชาติ
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล สถาบัน จังหวัด
1 นาย Imran Hussain 
Lahore, Pakistan
202114254245
2 นาย กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
20211516248