การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon2021 :The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
  หน้าหลัก
Main
  หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
  การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
  เอกสารดาวน์โหลด
File Download
  อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
  กำหนดการ
Conference Schedule
  สถานที่จัดประชุม
Vanue
  ติดต่อเรา
Contact Us
  เว็บบอร์ด
รายชื่อผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
Lists of Presenters and Participants
  ผู้นำเสนอ : Presenter
  ผู้เข้าร่วม : Participant
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
  ลงทะเบียน : Register
  เข้าระบบ : Login
สำหรับเจ้าหน้าที่ : Staff
  เข้าระบบ : Login
 
    อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
อัตราค่าลงทะเบียน : Registration Fees
 
อัตราค่าลงทะเบียน
อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมระดับชาติ
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
        ชำระค่า ลงทะเบียน
หลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) 3,000 บาท 3,500 บาท
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ 2,500 บาท 3,000 บาท
เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน 1,500 บาท
 
อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม ชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ชำระค่าลงทะเบียน
หลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ) USD 160 USD 190
นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ USD 130 USD 160
เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน USD 50

อัตราค่าลงทะเบียนระดับนานาชาติให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้ ณ วันที่ชำระเงิน

https://www.bot.or.th/thai/statistics/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx

 
Registration Fees
Registration Fees for National Conference
Types of Participants Early Bird Payment Deadline
by 14th May 2021
Regular Payment Deadline
after 14th May 2021
Non-TSU Students and Staff THB 3,000 THB 3,500
TSU Students and Staff THB 2,500 THB 3,000
Non-Presenter/Attendee THB 1,500
 
Registration Fees for International Conference
Types of Participants Early Bird Payment Deadline
by 14th May 2021
Regular Payment Deadline
after 14th May 2021
Non-TSU Students and Staff USD 160 USD 190
TSU Students and Staff USD 130 USD 160
Non-Presenter/Attendee USD 50

Paying the International Conference fee in THB is possible and the exchange rate is subjected to the daily currency exchange rate as of the day you make a payment. Please visit https://www.bot.or.th/thai/statistics/_layouts/application/exchangerate/exchangerate.aspx for the exchange rate.

การชำระเงินค่าลงทะเบียน
โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 868-0-045403
ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Please transfer conference fee to the following bank account and upload the payment slip onto your user account to finalize the registration.

SWIFT CODE: KRTHTHBK

Bank : Krung Thai Bank (KTB), Songkhla Branch
Account Name : Faculty of Humanities and Social Sciences
Account Number : 868 - 0 - 04540-3 (Savings)