การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon2021 :The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
  หน้าหลัก
Main
  หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
  การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
  เอกสารดาวน์โหลด
File Download
  อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
  กำหนดการ
Conference Schedule
  สถานที่จัดประชุม
Vanue
  ติดต่อเรา
Contact Us
  เว็บบอร์ด
รายชื่อผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
Lists of Presenters and Participants
  ผู้นำเสนอ : Presenter
  ผู้เข้าร่วม : Participant
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
  ลงทะเบียน : Register
  เข้าระบบ : Login
สำหรับเจ้าหน้าที่ : Staff
  เข้าระบบ : Login
 
    การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
รายละเอียดระยะเวลาดำเนินการและกิจกรรม : Important Dates
 
ระยะเวลาดำเนินการและกิจกรรม
กิจกรรม ระยะเวลา รอบแรก ระยะเวลา รอบที่สอง
ลงทะเบียน และเปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ วันนี้ - 30 เมษายน 2564 วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ 7 พฤษภาคม 2564 18 พฤษภาคม 2564
ผู้นำเสนอยืนยันการส่งบทคัดย่อ (Abstract) และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird) ภายใน 14 พฤษภาคม 2564 ภายใน 20 พฤษภาคม 2564 (ชำระค่าลงทะเบียนอัตราปกติ)
ผู้นำเสนอผลงานช่องทางที่ 2 และ 3 ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม (Full paper) และส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนปกติ ภายใน 24 พฤษภาคม 2564 ภายใน 27 พฤษภาคม 2564
แจ้งผลการพิจารณาผลงาน ช่องทางที่ 2 24 มิถุนายน 2564
นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และโปสเตอร์ 9 - 10 กรกฎาคม 2564
ตีพิมพ์ใน Proceedings ภายใน 15 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ ช่องทางที่ 1. ตีพิมพ์ใน Abstract book (ส่งเฉพาะบทคัดย่อ)
ช่องทางที่ 2. ตีพิมพ์ใน Abstract bookและProceedings (ส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยเรื่องเต็ม)
ช่องทางที่ 3. ตีพิมพ์ใน Abstract book/Proceedings/ตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย
การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ของวารสารจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละวารสาร

1. วารสารอินทนิลทักษิณสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TCI ฐาน 2) 5 ผลงาน
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/HUSOTSU
2. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ (TCI ฐาน 1) 2 ผลงาน
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal
*ปิดรับลงทะเบียนในระบบภายใน 30 มิถุนายน 2564

Important Dates
กิจกรรม ระยะเวลา
registration and abstract submission for oral and poster presentation

today - 30 April 2021

today - 15 May 2021

notification of abstract acceptance

7 May 2021

18 May 2021

early bird rate registration

No later than 14 May 2021

No later than 20 May 2021

Submission of full paper and proof payment
(for Type 2 and 3 presenters*)

No later than 24 May 2021

No later than 27 May 2021

notification of full paper acceptance (for Type 2 presenters*) 24 June 2021
Conference 9-10 July 2021
E-Proceedings available by 15 July 2021
* Type 1. Submit and publish in abstract book only
Type 2. Submit and publish in both abstract book only proceedings
Type 3. Submit and publish in abstract bookม proceedings and TSU journals