การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences (TSU-HUSOiCon2021 :The Role, Importance and Challenges of Humanities and Social Sciences in the Disruptive Society
  หน้าหลัก
Main
  หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
  การดำเนินการและกิจกรรม
Important Dates
  เอกสารดาวน์โหลด
File Download
  อัตราค่าลงทะเบียน
Registration Fees
  กำหนดการ
Conference Schedule
  สถานที่จัดประชุม
Vanue
  ติดต่อเรา
Contact Us
  เว็บบอร์ด
รายชื่อผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
Lists of Presenters and Participants
  ผู้นำเสนอ : Presenter
  ผู้เข้าร่วม : Participant
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
  ลงทะเบียน : Register
  เข้าระบบ : Login
สำหรับเจ้าหน้าที่ : Staff
  เข้าระบบ : Login
 
    หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร
Topics and Format
หัวข้อที่เปิดรับและรูปแบบเอกสาร : Topics and Format
 
หัวข้อที่เปิดรับ : Topics
Anthropology  มานุษยวิทยา
Philosophy & Religion ปรัชญาและศาสนา
Language & Linguistics ภาษาและภาษาศาสตร์
Literature & Folklore วรรณกรรมและคติชนวิทยา
Social Development  การพัฒนาชุมชน
Political Science , Public Administration Law รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรและนิติศาสตร์
Culture & Area Study  วัฒนธรรมและพื้นที่ศึกษา
Media, Information & Communication สื่อ สารสนเทศและการสื่อสา
Business บริหารธุรกิจ
Education การศึกษา
Other topics related สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
คำแนะนำสำหรับบทความฉบับเต็ม : Full Paper Format
คำแนะนำสำหรับบทความฉบับเต็ม