หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Community Democracy Unit for Development (CODE-TSU)
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนโดย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หลักการและเหตุผล
- เป้าหมายของหน่วยวิจัย
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
- บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน
- ผลงานตีพิมพ์
- เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน
- นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวิจัย
- ฐานข้อมูล/website
- ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
- รูปภาพจากการดำเนินกิจกรรม
 
 
 
 
1.1    ชื่อหน่วยวิจัย
  ภาษาไทย หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ    
  ภาษาอังกฤษ Community Democracy Unit for Development (CODE-TSU)
1.2   ชื่อหัวหน้าหน่วยวิจัย
  นายณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์ 
สังกัด สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3    คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยวิจัย
  1.3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยงานหลัก
1.3.2 คณะนิติศาสตร์ หน่วยงานร่วม
1.3.3 สถาบันทักษิณคดีศึกษา หน่วยงานร่วม
1.4    ชื่อบุคลากรในหน่วยวิจัย
  1.4.1  นางสาวเสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์  สังกัดคณะนิติศาสตร์
1.4.2  นางสาวหทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร  สังกัดคณะนิติศาสตร์
1.4.3  นายจรูญ  หยูทอง  สังกัด สถาบันทักษิณคดีศึกษา
1.4.4  นายบุญเลิศ  จันทระ  สังกัด สถาบันทักษิณคดีศึกษา
1.5    ชื่อที่ปรึกษาหน่วยวิจัย
  ศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  สังกัด คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่