ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
  ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร
  การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
  ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
  ข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร
  การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
  การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
  ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ
  ข้อมูลบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและตำแหน่งทางวิชาการ
  ปฏิทินการศึกษา
  ข้อมูลหลักสูตร
  ระบบสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
  คู่มือการศึกษา
  ระบบ E-Sar ระดับมหาวิทยาลัย
  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
 
 ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา EDPEX 2563
 
 แบบสอบถามและแบบประเมิน
  สายตรงคณบดี
 
 ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
  สารสนเทศข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
  สารสนเทศผลงานบุคลากรสายสนับสนุน
  สารสนเทศผลงานบุคลากรสายคณาจารย์
 
 ข้อมูลแผนและงบประมาณ
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
  แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 คู่มือ
  คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 ผลประเมินต่าง ๆ
 
 ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา EDPEX 2564
  แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
  การปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565( ปีการศึกษา 2564 )
  ข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2564
  สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลนิสิตรับเข้าปีการศึกษา 2564 และสถานะภาพนิสิต
  AUN 6.5
 
 ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ
  ข้อมูลประกาศและมติย่อด้านการเงินและทรัพย์สิน
  รายชื่อกรรมการประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565
  ข้อมูลสถิตินิสิต
  รายชื่อสถานประกอบการสำหรับสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
 
 ข้อมูล
  ข้อมูลการรับนิสิต ปีการศึกษา 2562 - 2565
 
 ข้อมูล
 
 ข้อมูล
 
 ข้อมูล
 
 ข้อมูล
  ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร
  ข้อมูลบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและตำแหน่งทางวิชาการ
 
 ข้อมูล