ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูลสารสนเทศ
รายการข้อมูล
 
ข้อมูลหลัก ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลย่อย ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
 
ข้อมูล ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
QA1_A01 ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
QA1_A02 การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย ดูข้อมูล
QA1_A03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
QA1_A04 ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
QA1_A05 การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
QA1_A06 ข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร ดูข้อมูล
QA1_A07 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ ดูข้อมูล
QA1_A08 การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
QA1_A09 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดูข้อมูล
QA1_A10 แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
QA1_A11 ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ ดูข้อมูล
QA1_A12 ข้อมูลบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและตำแหน่งทางวิชาการ ดูข้อมูล
QA1_B01 ปฏิทินการศึกษา ดูข้อมูล
QA1_B02 ข้อมูลหลักสูตร ดูข้อมูล
QA1_B03 ระบบสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
QA1_B04 คู่มือการศึกษา ดูข้อมูล
QA1_C01 ระบบ E-Sar ระดับมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
QA1_C02 ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย(งานประกันคุณภาพการศึกษา) ดูข้อมูล
QA1_C03 คำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับมหาวิทยาลัย ส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และหน่วยงานบริหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
QA1_C04 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ตัวชี้วัดหลัก (TSU) และตัวชี้วัดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (SIU) ประจำ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา EDPEX 2563
QA3_A00 Draft EdPEx 2563-2566 (V_18112563) ดูข้อมูล
QA3_A00 คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
QA3_A03 7.1ก-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TSU04) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A07 7.1ก-7 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ (TSU-HUSO-01) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A08 7.1ก-8 ร้อยละผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ(TSU-HUSO-02) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A10 7.1ก-10 ผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA (TSU-HUSO-04) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A11 --- 7.1ก-10.1 ระดับปริญญาตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A12 --- 7.1ก-10.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A43 7.3ก-3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (TSU-HUSO-16) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A44 7.3ก-4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (TSU-HUSO-17)(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A50 7.4ก-2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (TSU09) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A51 7.4ก-3 จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะฯ (TSU-HUSO-23) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A54 7.4ก-6 จำนวนข้อร้องเรียนผ่านสายตรงคณบดี (TSU-HUSO-26) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A61 7.5ก-4 จำนวนเงินจากการบริการวิชาการที่ได้รับจากแหล่งภายนอก (SIU10) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A62 7.5ก-5 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (TSU-HUSO-30) (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A63 --- 7.5ก-5.1 ระดับปริญญาตรี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
QA3_A64 --- 7.5ก-5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ดูข้อมูล
 
ข้อมูล แบบสอบถามและแบบประเมิน
QA4_A01 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
QA4_A10 (1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
QA4_A11 (2) ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
QA4_A22 (1) แบบสอบถามความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
QA4_A32 (1) แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2563 ดูข้อมูล
QA4_A40 (1) แบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
QA4_A41 (2) ผลประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาดระลอกใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
QA4_B00 (1) แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับบุคลากร ดูข้อมูล
QA4_B01 (2) ผลสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลประกันคุณภาพหลักสูตร
QA2_A01 ความคาดหวังของนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 ดูข้อมูล
QA2_A02 ระบบสารสนเทศแผนและงบประมาณ ดูข้อมูล
QA2_A03 ระบบสารสนเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
QA2_A04 สารสนเทศข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
QA2_A05 สารสนเทศผลงานบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
QA2_A06 สารสนเทศผลงานบุคลากรสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลแผนและงบประมาณ
QA5_A01 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
QA5_A02 แผนปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
QA5_A021 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ดูข้อมูล
QA5_A03 แผนปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
QA5_A031 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563 ดูข้อมูล
QA5_A032 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดูข้อมูล
QA5_B01 คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
QA6_A01 คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ผลประเมินต่าง ๆ