ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข้อมูลสารสนเทศ
รายการข้อมูล
 
ข้อมูลหลัก ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลย่อย ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
 
ข้อมูล ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
QA1_A01 ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
QA1_A02 การให้ทุนสนับสนุนบุคลากรด้านการวิจัย ดูข้อมูล
QA1_A03 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
QA1_A04 ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดูข้อมูล
QA1_A05 การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
QA1_A06 ข้อมูลการให้บริการวิชาการของบุคลากร ดูข้อมูล
QA1_A07 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ ดูข้อมูล
QA1_A08 การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
QA1_A11 ระบบยกย่องเชิดชูเกียรติ ดูข้อมูล
QA1_A12 ข้อมูลบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและตำแหน่งทางวิชาการ ดูข้อมูล
QA1_B01 ปฏิทินการศึกษา ดูข้อมูล
QA1_B02 ข้อมูลหลักสูตร ดูข้อมูล
QA1_B03 ระบบสถิตินิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ดูข้อมูล
QA1_B04 คู่มือการศึกษา ดูข้อมูล
QA1_C01 ระบบ E-Sar ระดับมหาวิทยาลัย ดูข้อมูล
QA1_C02 ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย(งานประกันคุณภาพการศึกษา) ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา EDPEX 2563
 
ข้อมูล แบบสอบถามและแบบประเมิน
QA4_A01 สายตรงคณบดี ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลประกันคุณภาพหลักสูตร
QA2_A04 สารสนเทศข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
QA2_A05 สารสนเทศผลงานบุคลากรสายสนับสนุน ดูข้อมูล
QA2_A06 สารสนเทศผลงานบุคลากรสายคณาจารย์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลแผนและงบประมาณ
QA5_00 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ดูข้อมูล
QA5_A01 แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
QA5_B01 คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
QA6_A01 คู่มือระบบสารสนเทศคำสั่งและประกาศออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ผลประเมินต่าง ๆ
 
ข้อมูล ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา EDPEX 2564
QA8_01 แบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อพัฒนาการบริการของสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ดูข้อมูล
QA8_02 การปรับปรุงและพัฒนาด้านอาคารสถานที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565( ปีการศึกษา 2564 ) ดูข้อมูล
QA8_03 ข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2564 ดูข้อมูล
QA8_04 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน ดูข้อมูล
QA8_05 ข้อมูลนิสิตรับเข้าปีการศึกษา 2564 และสถานะภาพนิสิต ดูข้อมูล
QA8_06 AUN 6.5 ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ
QA9_01 ข้อมูลประกาศและมติย่อด้านการเงินและทรัพย์สิน ดูข้อมูล
QA9_03 รายชื่อกรรมการประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2565 ดูข้อมูล
QA9_04 ข้อมูลสถิตินิสิต ดูข้อมูล
QA9_04 รายชื่อสถานประกอบการสำหรับสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ดูข้อมูล
 
ข้อมูลหลัก ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลย่อย -
 
ข้อมูล ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
QA10_STD_01 ข้อมูลการรับนิสิต ปีการศึกษา 2562 - 2565 ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลการวิจัย
 
ข้อมูล ข้อมูลการบริการวิชาการ
 
ข้อมูล ข้อมูลการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
ข้อมูล ข้อมูลการบริหารจัดการ
QA14_01 ข้อมูลการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร ดูข้อมูล
QA14_02 ข้อมูลบุคลากรตามวุฒิการศึกษาสูงสุดและตำแหน่งทางวิชาการ ดูข้อมูล
 
ข้อมูล ข้อมูลด้านบุคลากร