@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 3129 ครั้ง
การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 - 6 - 2564
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
สำหรับกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
 
การแข่งขันแผนที่ความคิด
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
กติกาและปฏิทินการแข่งขันแผนที่ความคิด

โจทย์การแข่งขันมาจากปาฐกถาและ CSD Talks โดยแต่ละทีมมีเวลาวาดแผนที่ความคิด 30 นาที และมีเวลาในการนำเสนอแผนที่ความคิด 5 นาที

เกณฑ์การตัดสิน

ใช้คะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินของคณะกรรมการ

เกียรติบัตร
ระดับชมเชย  ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ระดับดี ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ระดับดีมาก ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ระดับดีเด่น ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
การมอบเกียรติบัตร
เกียรติบัตรมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงานเพียงผลงานละ 1 ฉบับเท่านั้น โดยออกให้ในนามชื่อทีม พร้อมระบุชื่อหลักสูตรและสถานบันการศึกษา
เกียรติบัตรระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที
เกียรติบัตรระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม
หมายเหตุ
  • แต่ละทีมนำเครื่องเขียนมาเอง กองจัดการแข่งขันจะเตรียมกระดาษปรู้ฟและกระดาษกาวให้เท่านั้น
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
  • ภาพผลงานจะได้รับการเผยแพร่ใน eProceeding