@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 3119 ครั้ง
การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 - 6 - 2564
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
สำหรับกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
 
กำหนดการ
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงจังหวัดสงขลา/ รายการพิเศษ การเสวนาวิชาการ

เวลา 13.00 – 16.00 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการจัดการศึกษาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในยุค Disruptive Innovation (รายนามวิทยากรและสถานที่จัดเสวนา จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์การประชุมเร็ว ๆ นี้)
คำแนะนำ
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดติดต่อจองที่พักด้วยตนเองล่วงหน้า ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ
(ควรเลือกที่พักซึ่งอยู่ห่างจาก ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ไม่เกิน 30 กิโลเมตร)

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564

คำแนะนำ

 • โปรดแต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อทีมประจำมหาวิทยาลัย
 • เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีนี้จึงงดกิจกรรมเดินพาเหรดและการเชิญธงสถาบัน ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เข้าร่วมการประชุมจะแสดงไว้ ณ จุด check-in ใกล้หอประชุม
เวลา 08.00 น. ติดต่อจุดลงทะเบียน ใต้อาคารหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
คำอธิบาย

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนได้ก่อนกำหนดวันประชุมประมาณ 7 วัน ทาง website ของการประชุม (ใบลงทะเบียนแยกเป็นรายวัน) และเมื่อลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว โปรดนำส่งจุดลงทะเบียนเพื่อรับ Welcome Package
Welcome Package : เสื้อ CSD สัมพันธ์, สัญลักษณ์กลุ่ม, สูจิบัตร, อาหารว่างและน้ำดื่ม, คูปองอาหารเที่ยง

เวลา 09.00 น. เริ่มพิธีการในหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คำอธิบาย
หอประชุมปาริชาต รองรับได้ 800 ที่นั่ง บริการที่นั่งเสริม ณ อาคาร 15 (อาคารหลังหอประชุม) ห้อง 15401 (250 ที่นั่ง), ห้อง 15402 (200 ที่นั่ง), ห้อง 15403 (450 ที่นั่ง) และถ่ายทอดสดออนไลน์ทาง https://www.facebook.com/husotsu ทั้งนี้จะทำการถ่ายทอดตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
ลำดับพิธีการ

 • วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยทักษิณและจังหวัดสงขลา
 • การแสดงศาสตร์โนรา โดยครูธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง*
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับ
 • นายกสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม กล่าวรายงาน
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม* กล่าวเปิดงาน
 • ตัวแทนองค์กรร่วมจัดถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
เวลา 10.00 น. การปาฐกถาในหัวข้อ “University Engagement” (120 นาที)
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คูปองอาหารกลางวันได้ที่ร้านค้าซึ่งร่วมรายการ
(ที่นั่งในโรงอาหารของคณาจารย์ สำรองไว้บริเวณชั้น 2)
เวลา 13.00 น.  CSD Talks “การยกระดับสมรรถนะของบัณฑิตการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม” (120 นาที)

รายนามวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.ทักษิณ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนงค์ แรกพินิจ (อธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน)
นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (ประธานมูลนิธิภาคใต้สีเขียว)
นายสหรัฐ สังข์ทอง (ศิษย์เก่าหลักสูตรชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าหน้าที่งาน CSR ปตท.สผ.)
ตัวแทนผู้นำชุมชนอาวุโสจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้
รองศาสตราจารย์ ปาริชาติ วลัยเสถียร (ที่ปรึกษาสมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม)

คำอธิบาย
นำเข้าสู่รายการด้วย spot แนะนำวิทยากร โดยวิทยากรแต่ละท่านขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ ท่านละ 15 นาที ยกเว้นท่านสุดท้ายมีเวลาแสดงวิสัยทัศน์และสรุปความคิดรวบยอด 30 นาที เมื่อวิทยากรแสดงวิสัยทัศน์ครบทุกท่านแล้ว ผู้ดำเนินรายการจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ (30 นาที)

เวลา 15.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ผู้ประสานงานแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อขอรับอาหารว่างและเครื่องดื่มได้ที่จุดลงทะเบียน
เวลา 15.30 น. การนำเสนอผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการ (180 นาที)
 • การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (รายชื่อผลงานโปรดอ่านในสูจิบัตร)

เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานได้ที่ อาคาร 15 (หลังหอประชุม) ห้อง 15304 (130 ที่นั่ง) ห้อง 15305 (180 ที่นั่ง) ห้อง 15306 (180 ที่นั่ง) ห้อง 15401 (250 ที่นั่ง) และห้อง 15402 (200 ที่นั่ง)   

 • การนำเสนอคลิปวีดิทัศน์โครงงานพัฒนา (รายชื่อผลงานโปรดอ่านในสูจิบัตร)

เข้าร่วมชมการนำเสนอผลงานได้ที่ อาคาร 15 (หลังหอประชุม) ห้อง 15403 (450 ที่นั่ง)

 • CSD Young Talks การประกวดสุนทรพจน์ (รายชื่อผู้เข้าประกวดโปรดอ่านในสูจิบัตร)

เข้าร่วมชมการประกวดได้ที่ เวทีเปิด โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

 • การแข่งขันแผนที่ความคิด (รายชื่อหลักสูตรที่เข้าแข่งขันโปรดอ่านในสูจิบัตร)

สนามแข่งขัน หอประชุมปาริชาต (ผู้ไม่มีกิจห้ามเข้าบริเวณการแข่งขัน ขออภัยในความไม่สะดวก)

เวลา 16.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์นักศึกษาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา*

เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน จึงขอให้แต่ละสถาบันส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

เวลา 18.30 น. งานเลี้ยงต้อนรับเครือข่าย CSD สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา*

รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพในปีถัดไป
คำอธิบาย
มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะส่งการแสดงวัฒนธรรมบนเวทีงานเลี้ยงต้อนรับ สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญและ ใบตอบรับได้จากเว็บไซต์ของการประชุมเร็ว ๆ นี้ การส่งแบบตอบรับกลับนั้น ขอให้สแกนหรือถ่ายเป็นไฟล์ภาพส่งถึงผู้รับผิดชอบจัดงานเลี้ยงโดยตรง ซึ่งจะระบุรายละเอียดไว้ในแบบตอบรับ
วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

คำแนะนำ

 • โปรดแต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 และคล้องสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม
เวลา 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คำอธิบาย
บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมที่สวมเสื้อ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 เท่านั้น และใช้หลัก first come first serve จนกว่าอาหารจะหมด หากท่านมาล่าช้า ร้านค้าในโรงอาหารมีอาหารจำหน่าย ท่านสามารถใช้บริการได้ตามอัธยาศัย (ขออภัยในความไม่สะดวก)

เวลา 08.00 น.  การประชุมคณาจารย์เครือข่าย CSD สัมพันธ์ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2

จัดโดย สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

เวลา 09.30 น. เริ่มพิธีการในหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ลำดับพิธีการ

 • วีดิทัศน์แนะนำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • การประกาศผลรางวัลและมอบเกียรติบัตร
 • การประกาศเจตนารมณ์ของเครือข่าย CSD สัมพันธ์ และถ่ายภาพร่วมกัน
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ ชี้แจงเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้
เวลา 10.00 น. ออกเดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้

กิจกรรมสถานีการเรียนรู้การพัฒนาชุมชน
คำอธิบาย
แต่ละมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังสถานีการเรียนรู้ด้วยยานพาหนะของตนเอง ทางสถานีการเรียนรู้จะจัดกิจกรรมและอาหารกลางวันไว้รับรองตามจำนวนที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเท่านั้น)
ห้ามเปลี่ยนแปลงสถานีโดยพละการ และกิจกรรมจะเลิกไม่เกินเวลา 17.00 น.
เมื่อเลิกกิจกรรมแล้ว ขอให้ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
 1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 2. หอประชุมปาริชาต รองรับได้ 800 ที่นั่ง บริการที่นั่งเสริม ณ อาคาร 15 (อาคารหลังหอประชุม)              ห้อง 15401 (250 ที่นั่ง), ห้อง 15402 (200 ที่นั่ง), ห้อง 15403 (450 ที่นั่ง)
 3. สามารถรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์การปาฐกถาและ CSD Talks ทางเพจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ https://www.facebook.com/husotsu

* อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน