@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 3122 ครั้ง
การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 - 6 - 2564
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
สำหรับกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
 
รายชื่อกรรมการวิชาการ
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
รายชื่อกรรมการวิชาการ

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความฉบับเต็ม
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อ สกุล เพื่อเข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย
1 อ.ดร. เดโช แขน้ำแก้ว เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2 ผศ.ดร. นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
3 ผศ.ดร. ฟ้าประทาน เติมขุนทด เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 อ. อลิสา หะสาเมาะ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5 อ.ดร. สุนันทา คันธานนท์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6 อ. กาญจนา เถาว์ชาลี เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 อ.ดร. จิรัชยา เจียวก๊ก เข้าระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8 อ.ดร. เชษฐา มุหะหมัด เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9 อ.ดร. โอริสา ชุมพงศ์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 อ. บุญยิ่ง ประทุม เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11 ผศ.ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ
12 อ.ดร. ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13 ผศ.ดร. อิสระ ทองสามสี เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14 อ. ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร เข้าระบบ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

กรรมการรอบคัดเลือก Best Practice Awards
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อ สกุล เพื่อเข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย
1 อ. เปรมวดี กิรวาที เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 อ. ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3 อ.ดร. อภิรดี วงศ์ศิริ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 อ.ดร. จิตติมา ดำรงวัฒนะ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5 อ.ดร. จิราพร ไชยเชนทร์ เข้าระบบ ราชภัสุราษฎร์ธานี
6 อ.ดร. ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7 ผศ.ดร. สาวิตรี สอาดเทียน เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
8 ผศ.ดร. กรชนก สนิทวงค์ เข้าระบบ ราชภัฏเชียงราย
9 ผศ.ดร. เบญจมาศ เมืองเกษม เข้าระบบ ราชภัฏเชียงราย
10 อ. วรรณี ทองระย้า เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

 

กรรมการตัดสิน Mind mapping
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อ สกุล เพื่อเข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย
1 อ. ธีรพงศ์ ไชยมังคละ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 อ. ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
3 อ. พจนา มณฑีรรัตน์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4 อ. พงศ์ประสิทธิ์ อ่อนจันทร์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
5 อ.ดร. กฤต เกษตรวัฒนผล เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6 อ.ดร. พิมพ์พร ภูครองเพชร เข้าระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7 อ. ชุติพงศ์ คงสันเทียะ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8 อ. พนัส ชัยรัมย์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9 อ. วชิราภรณ์ วรรณโชติ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

กรรมการตัดสิน CSD Young Talks
หมายเหตุ : คลิกที่ชื่อ สกุล เพื่อเข้าระบบ รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ สกุล มหาวิทยาลัย
1 อ.ดร. จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 อ. โฆษิต ไชยประสิทธิ์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3 อ.ดร. นนทชา ชัยทวิชธานันท์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 อ.ดร. ยุทธนา กาเด็ม เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5 อ.ดร. สวัสดิ์ ไหลภาภรณ์ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 อ. เมธิรา ไกรนที เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7 อ. พงศ์เทพ แก้วเสถียร เข้าระบบ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 ผศ.ดร. วรภพ วงค์รอด เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9 ผศ. ถวิล อินทรโม เข้าระบบ ราชภัฏสงขลา
10 อ. ตรียากานต์ พรมคำ เข้าระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์