@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 3129 ครั้ง
การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 - 6 - 2564
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
สำหรับกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
 
การประกวด CSD Young Talk
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
กติกาและปฏิทินการประกวด CSD Young Talks
เป็นการประกวดสุนทรพจน์ (การพูดปากเปล่า) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ University Engagement โดยมหาวิทยาลัยในเครือข่าย CSD สัมพันธ์ สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้เพียงหลักสูตรละ 1 คนเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสิน
ใช้คะแนนเฉลี่ยจากแบบประเมินของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากความสามารถในการสื่อสารเพื่อการรณรงค์ และ/หรือ การสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นสำคัญระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ (แล้วแต่ประเด็นที่เลือก) โดยผู้เข้าประกวดจะต้องแสดงทักษะการพูดในที่สาธารณะ และไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อปรับเทคนิคการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพูด (ในการนี้ จะใช้เวทีเปิด ในโรงอาหาร เป็นสนามแข่งขัน)
เกียรติบัตร
ระดับชมเชย  ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ระดับดี ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ระดับดีมาก ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ระดับดีเด่น ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
การมอบเกียรติบัตร
เกียรติบัตรมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงาน
เกียรติบัตรระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที
เกียรติบัตรระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด