@ หน้าแรก @ กำหนดการ @ ที่พักในจังหวัดสงขลา @ แหล่งศึกษาดูงาน @ แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยทักษิณ @ ติดต่อเรา
จำนวนการเข้าชม 3128 ครั้ง
การลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ปิดลงทะเบียนวันที่ 30 - 6 - 2564
รายละเอียดการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการชำระค่าลงทะเบียน
สำหรับกรรมการ
รายชื่อกรรมการ
การแข่งขันทางวิชาการ
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประกวด Best Practice Awards
การประกวด CSD Young Talks
การแข่งขันแผนที่ความคิด
ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
สถานีการเรียนรู้ฯ
โปสเตอร์สถานีการเรียนรู้ฯ
 
 
 
 
 
เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้
 
การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 20
UNIVERSITY ENGAGEMENT
กติกาและปฏิทินการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
เป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงปฏิบัติการ แบบบรรยาย ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ กลุ่ม องค์กร ชุมชน ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม
รูปแบบการเตรียมบทคัดย่อ และการส่งผลงาน
*** คำแนะนำในการเตรียมบทความฉบับเต็ม
1. เว้นขอบกระดาษทุกด้าน (บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา) 1 นิ้ว หรือ 2.54 ซม.
2. ใช้แบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
3. ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
4. ห้ามระบุชื่อผู้เขียนและสังกัด (Blind Review)
5. ส่งบทคัดย่อ โดยแนบไฟล์ PDF ในระบบ
6. เปิดรับบทคัดย่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 เมษายน 2564
7. ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2564 จากนั้นให้ผลงานที่ ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทำการลงทะเบียนผลงานและชำระค่าละเบียนผลงานไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มิเช่นนั้นอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการนำเสนอ และ ผู้นำเสนอผลงานจะต้องลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย
8. บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะต้องส่งบทความฉบับเต็ม (ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4) ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ปฏิทินการส่งผลงาน
ส่งบทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 เปิดรับบทความ วันที่ 1 มีนาคม 2564 หมดเขตวันที่ 15 เมษายน 2564
ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2564
ส่งบทความฉบับเต็ม ไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
ส่งบทความปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติ ไม่เกินวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนทักษะการเขียนผลงานวิชาการ 100 คะแนน
คะแนนทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ 100 คะแนน
คะแนนรวม 200 คะแนน
เกียรติบัตร
ระดับชมเชย  ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70
ระดับดี ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80
ระดับดีมาก ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90
ระดับดีเด่น ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
การมอบเกียรติบัตร
เกียรติบัตรมอบให้ตามระดับคุณภาพของผลงานเพียงผลงานละ 1 ฉบับเท่านั้น โดยออกให้ในนามผู้เขียนชื่อแรก (กรณีผู้เขียนคนเดียว) หรือ ผู้เขียนชื่อแรก “และคณะ” (กรณีผู้เขียนหลายคน)
เกียรติบัตรระดับดีมากและดีเด่น ประกาศผลและมอบเกียรติบัตรบนเวที
เกียรติบัตรระดับชมเชยและระดับดี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังการประชุม
หมายเหตุ
  • ใบตอบรับจัดส่งให้เมื่อบทความฉบับเต็มผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
  • ส่งบทความปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์ และชำระค่าลงทะเบียนผลงาน ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มิเช่นนั้นอาจถูกถอนสิทธิในการนำเสนอ
  • เฉพาะผลงานที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมแล้วเท่านั้น จะได้รับการเผยแพร่ใน eProceeding
  • ติดตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนในการจัดเตรียมบทความ ช่องทางการส่งบทความ และช่องทางดาวน์โหลด eProceeding ได้ทาง http://www.huso.tsu.ac.th
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด