งานแผนและงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เว็บไซต์เก่า
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2566-2570
แผนพัฒนาคณะและแผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาคณะ
แผนปฏิบัติการประจำปี
แบบฟอร์มต่าง ๆ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
รายงานโครงการ
ระบบสารสนเทศโครงการ
รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566
รายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565
การจัดทำคำของบประมาณ
การจัดทำคำของบประมาณปี 2567
การจัดทำคำของบประมาณปี 2566
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2566
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2565
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การประเมิน ITA
การจัดการด้วยระบบลีน (LEAN)
ข้อมูล TSU LEAN
ข้อมูล HUSO LEAN
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ฝ่ายแผนงาน
5/10/2023 : 10:41:09 AM
เว็บไซต์เก่า