งานแผนและงบประมาณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
1   เอกสารประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2565
2   แผนคณะมนุษยศาสตร์
3   FORM
4   งบประมาณ
5   ITA
6   ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
7   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8   รายงานผลการดำเนินโครงการ
9   แผนปฏิบัติการประจำปี
13   plates