การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แบบรายงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบสารสนเทศข้อมูลรายงานการดำเนินการ
ประกาศและนโยบายต่าง ๆ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O9 การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลปีงบประมาณ 2566
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
แบบรายงานตามโยบาย No Gift Policy
O32 นโยบาย No Gift Policy
O33 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O41 การนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O42-43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน
5/10/2023 : 9:25:33 AM
แบบรายงานข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566