ข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
รายนามผู้บริหาร
รายนามประธานหลักสูตร
รายนามผู้บริหารและประธานหลักสูตร
คณะกรรมการประจำส่วนงาน
ข้อมูลและสถิติด้านบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
สถิติด้านบุคลากร
ข้อมูลบุคลากรตามรายสาขา
:: อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาจีน
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาญี่ปุ่น
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษามลายู
:: อาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน
:: อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
:: อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาเกาหลี
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
18/6/2024 : 7:49:25 PM
รายนามประธานหลักสูตร