ข้อมูลบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าแรก
รายนามผู้บริหาร
รายนามประธานสาขาวิชา
ข้อมูลบุคลากร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาจีน
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาญี่ปุ่น
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษามลายู
:: อาจารย์ประจำสาขาภาษาเกาหลี
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน
:: อาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
:: อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
:: อาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
2/4/2023 : 4:21:05 PM
รายนามผู้บริหาร