Contact
โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นปูยูโดยชุมชนมีส่วนร่วม สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถนนกาญจณวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0 7431 7639 .
E-mail: jklanarong@gmail.com.