กลุ่มงานยุทธศาสตร์
  งานแผนและงบประมาณ
 
 กลุ่มงานเทคโนโลยีและสถานที่
  งานเทคโนโลยีและสถานที่
 
 กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
  งานการเงินและพัสดุ
 
 กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา
  งานวิชาการ
 
  กลุ่มงานวิจัย งานบริการวิชาการ พัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  งานบริการวิชาการ พัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  งานวิจัย
 
 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  งานบุคคล
  งานประชาสัมพันธ์
  งานวิเทศสัมพันธ์
  งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ