งานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
www2.huso.tsu.ac.th/huso_hmqa สถิติการเข้าชม 5944 ครั้ง  
หน้าแรก
1   การประเมินบุคลากรประจำปีการศึกษา 2563
2   แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2558
3   แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559
4   แบบประเมินการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561
5   แบบประเมินการปฏฺิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560
6   FORM
7   แบบฟอร์มจากมหาวิทยาลัย
8   ข้อมูลจากมหาวิทยาลัย
9   ข้อมูลบุคลากร
10   แผนพัฒนาบุคลากร
11   แนวปฎิบัติ

 

ข้อมูลแบบฟอร์มและเอกสารตามภารกิจ