กลุ่มงานยุทธศาสตร์ แผนงาน และสารสนเทศ
งานแผน
งานงบประมาณ
งานอัตรากำลัง
งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานพัฒนาเว็บไซต์
งานพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร
งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
งานสารบรรณ
งานเปิด-ปิดอาคารและระบบประตูสแกนลายนิ้วมือ
บริการทั่วไป
งานแม่บ้านและบริการทั่วไป
งานบริการจัดทำเอกสาร
งานเดินหนังสือภายในคณะและแฟ้มประธานสาขาวิชา
งานประเมินบุคลากร
งานประชุมคณะกรรมการประชุมคณะฯ
งานเลขานุการผู้บริหาร
งานองค์กรสร้างสุข
งานประชุมสำนักงาน
งานประชุมประธานหลักสูตร
งานประชุมสาขาวิชา
งานประชุมหลักสูตร
งานสวัสดิการ
งานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล
งานรับสมัคร คัดเลือก แต่งตั้งบุคลากร การจ้าง การย้าย การตัดโอน การลาออก การเกษียณ
การต่อสัญญาจ้าง
การขออนุญาตไปปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
งานโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
กลุ่มงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
งานบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
งานบริการนิสิตและคณาจารย์
งานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
งานรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
งานเชิญวิทยากรในรายวิชา
งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานหลักสูตร
งานหลักสูตร Non degree
งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน
งานนวัตกรรมผู้เรียน
งานการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
งานบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี (นิสิตระดับปริญญาตรีปัจจุบัน ศิษย์เก่า)
งานการจัดกิจกรรมในรายวิชาของนิสิต
งานวิจัย
งานวารสาร
งานนวัตกรรมบุคลากร
กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
งานขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
งานจัดทำสัญญายืมเงินของบุคคลากร
งานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่และปฏิบัติงานต่างประเทศของบุคลากร
งานเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานขั้นต่ำประจำปีงบประมาณ
งานการจัดทำงบประมาณสำหรับการเบิกค่าตอบแทนการสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน
งานการจัดทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนประจำภาคเรียนฤดูร้อน
งานขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี
งานจัดทำบันทึกข้อความ และรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการทุกประเภท
งานจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารสนเทศบัญชี 3 มิติ
งานควบคุมเงินรายได้จากโครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานจัดทำเอกสารฝาก – ถอนเงินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากธนาคารเอกชน
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานทำสัญญาและหลักประกันสัญญา
งานบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
งานบริหารพัสดุ
งานเบิกจ่ายงบประมาณด้านพัสดุ
งานจัดทำบันทึกข้อความและการรายงานผล
งานบำรุงรักษาครุภัณฑ์
กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และอาคารสถานที่
งานให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
งานห้องเรียน
งานห้องประชุมสัมมนา
งานระบบโทรศัพท์
งานภูมิทัศน์
งานบริการคอมพิวเตอร์
งานห้องปฏิบัติการภาษา 13410, 13618
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
งานระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย
งานเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉิน
งานห้องปฏิบัติการ 13316, 13423
งานบริการเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางภูมิศาสตร์
งานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศและแผนที่
กลุ่มงานบริหารโครงการและพันธกิจ
งานพัฒนานิสิต
งานสวัสดิการและงานทุนนิสิต
งานประชาสัมพันธ์
งานโครงการของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
งานบริการวิชาการ
งานโครงการของสาขาวิชาภาษาตะวันออก(3 หลักสูตร)
งานโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้การจัดสอบ TOEIC
งานวิเทศสัมพันธ์
งานทำ VISA และ Work Permit ของอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ
งานดูแลนิสิตต่างชาติในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
งานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
งานโครงการของสาขาวิชาภาษาไทย (1 หลักสูตร) สาขาวิชาภาษาตะวันตก (1 หลักสูตร) และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ (1 หลักสูตร)
โครงการบริการวิชาการ English for communication ภายใต้ศูนย์บันลือ ถิ่นพังงา
งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
งานโครงการของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (2 หลักสูตร) และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ (2 หลักสูตร)
งานศิษย์เก่า
งานบัณฑิต
งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย