รายชื่อบุคลากรสาขาวิชาภาษาตะวันออก
:: สาขาภาษาเกาหลี ::
1) อาจารย์  นพดล  สาลีโภชน์ 
   
saleepoch@gmail.com
ภาษาเกาหลี วัฒนธรรมเกาหลี
CV
HUSO Expert

2) อาจารย์  จิตติกานต์  หลักอาริยะ 
   
ภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา
CV
HUSO Expert