แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  จิตติกานต์  หลักอาริยะ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
M.A. (Korean studies) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2546

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษาเกาหลี เกาหลีศึกษา

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
บทความวิจัย
  จิตติกานต์ หลักอาริยะ. (2558). "การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ," ใน รายงานการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย. วันที่ 28 สิงหาคม 2558. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  จิตติกานต์ หลักอาริยะ. (2558). เอกสารประกอบคำสอนรายวิชา 0000134 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  จิตติกานต์ หลักอาริยะ. (2561). "เวิร์คกิ้ววูแมน : การสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิงเชิงบทบาททวิลักษณ์ในสังคมเกาหลีสมัยใหม่," ใน รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 5. (หน้า 239 -305). วันที่ 19-20 กรกฏาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
  จิตติกานต์ หลักอาริยะ, หลี่ เส้าฮุย และพรพันธุ์ เขมคุณาศัย. (2561). "พลวัตการปรับตัวในรอบหนึ่งศตวรรษของชุมชนประมงมุสลิมบ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา," ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ครั้งที่ 3 : ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. (หน้า 218-224). วันที่ 29 -30 มีนาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.
  จิตติกานต์ หลักอาริยะ. (2560). "Perspectives of Thai Korean-Major Teenagers of Thaksin University towards Korean Culture (มุมมองวัฒนธรรมเกาหลีของวัยรุ่นไทยที่เรียนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยทักษิณ)," ใน รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 4 ณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จิติิกานต์ หลักอาริยะ. (2559). "กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ: การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี," ใน รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา - ไทยศึกษา ครั้งที่ 3 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.
  จิตติกานต์ หลักอาริยะ. (2557). "พฤติกรรมการเลียนแบบนักร้องเกาหลีของวัยรุ่นไทย," ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา. วันที่ 29 สิงหาคม 2557. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.