แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  นพดล  สาลีโภชน์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
M.A.Korean Studies จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
ศศ.บ.ภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2548

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

รายละเอียด ปี
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาโท
  -
การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ : ระดับปริญญาเอก
  -

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  ภาษาเกาหลี วัฒนธรรมเกาหลี

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  -
การสอนระดับปริญญาตรี
  -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  นพดล สาลีโภชน์. (2559). เอกสารประกอบการสอน 0000134 วิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี. สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
การนำเสนอผลงาน
  นพดล สาลีโภชน์. (2560). "PRINCESS JA MYUNG - GO: THE PRESENTATION OF KOREAN WOMEN ' S IMAGES IN THE IMAGINED COMMUNITY AMID THE PARADOXES OF KOREAN CONTEMPORARY SOCIETY," ใน รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา - ไทยศึกษา ครั้งที่ 4. วันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2560 ณ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  นพดล สาลีโภชน์ และจิตติกานต์ หลักอาริยะ. (2560). "สภาพและปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในมหาวิทยาลัยทักษิณ," ใน รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2560. วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะอิมพิเรียล หัวหิน บีช รีสอร์ท ประจวบคีริขันธ์ : มหาวิทยาลัยบูรพา.