ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

  คู่มือ ข้อมูลเผยแพร่ เข้าระบบ
s การแก้ไขรหัสผ่าน การทำข้อตกลงร่วม ประเมินการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน
 
 
 
จำนวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา ประเภทบุคลากร บุคลากรตามตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรตามวุฒิการศึกษา  
         
 
จำนวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
สำนักงานคณะ
23
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5
สาขานิเทศศาสตร์
7
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
12
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาภาษาอังกฤษ
24
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาภูมิศาสตร์
5
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาประวัติศาสตร์
5
สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน
6
สาขาสังคมศึกษา
4
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
7
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาภาษาจีน
9
สาขาภาษาญี่ปุ่น
6
สาขาภาษามลายู
5
สาขาภาษาเกาหลี
2
รวม 125