ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

  คู่มือ ข้อมูลเผยแพร่ เข้าระบบ
s การแก้ไขรหัสผ่าน การทำข้อตกลงร่วม ประเมินการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน
 
 
ข้อมูลบุคคลแยกหน่วยงาน
 
 
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
สำนักงานคณะ-
23
 
ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย - สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน
11
ข้าราชการ - สาย ข
1
ข้าราชการ - สาย ค
1
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - สายสนับสนุน
10
รวม 23
 
ประเภทบุคลากร
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
สำนักงานคณะ
ปฏิบัติงาน
1
ชำนาญการ
3
ปฏิบัติการ
8
มหาวิทยาลัย
อาจารย์
1
สำนักงานคณะ
34
รวม 47
 
ประเภทบุคลากร
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา การศึกษา จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
สำนักงานคณะ
ปริญญาโท
11
ปริญญาตรี
31
ปวส/อนุปริญญา
1
ปวช/ม.6
2
ไม่ระบุ
1
รวม 46
 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  1 ) ปฏิบัติงาน  ฉลอง  แก้วประเสริฐ (นาย)  ปริญญาโท ปฏิบัติงาน สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ข้าราชการ สาย ข สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  2 ) ชำนาญการ  ภาวิณี  ตันรังสรรค์ (นางสาว)  ปริญญาโท ชำนาญการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  3 ) ชำนาญการ  สุมาลี  ทองดี (นางสาว)  ปริญญาโท ชำนาญการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  4 ) ชำนาญการ  อัมพร  เตกฉัตร (นาง)  ปริญญาตรี ชำนาญการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  5 ) ปฏิบัติการ  ชัยกฤต  เงารังษี (นาย)  ปริญญาโท ปฏิบัติการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  6 ) ปฏิบัติการ  ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์ (นาย)  ปริญญาโท ปฏิบัติการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  7 ) ปฏิบัติการ  วรินทร์พร  คามบุตร (นาง)  ปริญญาโท ปฏิบัติการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  8 ) ปฏิบัติการ  วิมลรัตน์  พูลศิลป์ (นางสาว)  ปริญญาตรี ปฏิบัติการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ข้าราชการ สาย ค สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  9 ) ปฏิบัติการ  จิตตานันท์  ทองสุริวงศ์ (นางสาว)  ปริญญาตรี ปฏิบัติการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  10 ) ปฏิบัติการ  ปภัสรา  บุตรบุรี (นางสาว)  ปริญญาตรี ปฏิบัติการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  11 ) ปฏิบัติการ  ปาริชาติ  เรืองรัตน์ (นางสาว)  ปริญญาตรี ปฏิบัติการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  12 ) ปฏิบัติการ  ศรีตยา  บุญสร้าง (นาง)  ปริญญาตรี ปฏิบัติการ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  13 )  เสาวลักษณ์  จันทร์แจ่ม (นางสาว)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  14 )  ชิดชนก  พุฒิกรดุรงค์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  15 )  จิรวรรณ  สุกศักดิ์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  16 )  ประภัสสร  นุ่นแก้ว (นาย)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  17 )  พิเชษฐา  ขุมทอง (ว่าที่ร้อยตรี)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  18 )  ภานุวัฒน์  มานพ (นาย)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  19 )  มลฤดี  น้ำทิพย์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  20 )  รัตนวลี  ชุมช่วย (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  21 )  สารายา  เปาะโซะ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  22 )  สิริลักษณ์  รักญาติ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  23 )  อรอุมา  ช่วยสถิตย์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สำนักงานคณะ