ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

  คู่มือ ข้อมูลเผยแพร่ เข้าระบบ
s การแก้ไขรหัสผ่าน การทำข้อตกลงร่วม ประเมินการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน
 
 
ข้อมูลบุคคลแยกหน่วยงาน
 
 
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
--
25
 
ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย - สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน
10
ข้าราชการ - สาย ข
1
ข้าราชการ - สาย ค
1
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย - สายสนับสนุน
12
ลูกจ้างประจำ - สายสนับสนุน
1
รวม 25
 
ประเภทบุคลากร
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
-
25
รวม 25
 
ประเภทบุคลากร
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา การศึกษา จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
-
ปริญญาโท
11
ปริญญาตรี
26
ปวส/อนุปริญญา
1
ปวช/ม.6
2
ไม่ระบุ
1
รวม 41
 
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  1 )  ฉลอง  แก้วประเสริฐ (นาย)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ข้าราชการ สาย ข -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  2 )  ชญาดา  พันธุรัตน์ (นางสาว)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  3 )  ชัยกฤต  เงารังษี (นาย)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  4 )  ภาวิณี  ตันรังสรรค์ (นางสาว)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  5 )  ภูริพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์ (นาย)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  6 )  วรินทร์พร  คามบุตร (นาง)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  7 )  สมสมัย  เอียดคง (นางสาว)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  8 )  สุมาลี  ทองดี (นางสาว)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  9 )  เสาวลักษณ์  จันทร์แจ่ม (นางสาว)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  10 )  จุฑารัตน์  บุญจันทร์ (นาง)  ปริญญาโท สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  11 )  วิมลรัตน์  พูลศิลป์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ข้าราชการ สาย ค -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  12 )  ปาริชาติ  เรืองรัตน์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  13 )  ศรีตยา  บุญสร้าง (นาง)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  14 )  อัมพร  เตกฉัตร (นาง)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทสายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  15 )  จิรวรรณ  สุกศักดิ์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  16 )  ชัยวุฒิ  ปลื้มใจ (ว่าที่ร้อยตรี)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  17 )  ชิดชนก  พุฒิกรดุรงค์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  18 )  นุชรีย์  สุบินรัตน์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  19 )  ปภัสรา  บุตรบุรี (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  20 )  พิเชษฐา  ขุมทอง (ว่าที่ร้อยตรี)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  21 )  ภานุวัฒน์  มานพ (นาย)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  22 )  มลฤดี  น้ำทิพย์ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  23 )  สารายา  เปาะโซะ (นางสาว)  ปริญญาตรี สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  24 )  เรวดี  น้ำทิพย์ (นางสาว)  ปวช/ม.6 สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน -
ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม
  25 )  วันดี  วังสะปราบ (นาง)  ไม่ระบุ สำนักงาน
ประเภทบุคลากร สาขา
ลูกจ้างประจำ สายสนับสนุน -