ศูนย์ทดสอบทางภาษา
หน้าแรก
การสอบ TOEIC
ระเบียบการสอบ
กำหนดการสอบ
ลงทะเบียน
ข้อมูลรอบปัจจุบัน
ข้อมูลสรุปรอบปัจจุบัน
ชำระเงิน
ตรวจสอบการอัพโหลดใบเสร็จ
ตรวจสอบผลการชำระเงิน
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดการข้อมูลการลงทะเบียน
7/12/2023 : 3:46:18 AM
ระเบียบการสอบ