ข้อมูลผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายนามผู้บริหาร
ตารางนัดหมายผู้บริหาร
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
หัวหน้าสำนักงาน
26/7/2024 : 1:46:20 AM
หัวหน้าสำนักงาน