คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การจัดการศึกษา
การบริหารจัดการ
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
18/6/2024 : 7:50:06 PM
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
คู่มือสำหรับคณาจารย์
  คู่มือการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรสายคณาจารย์สำหรับกรรมการประเมิน
  คู่มือการใช้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต
  คู่มือการอัพโหลด มคอ7 สำหรับประธานหลักสูตร
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับบุคลากรทุกประเภท
  คู่มือออนไลน์ด้วย Google Form : การใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ Cisco WebEx Meeting
  คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศผลงานบุคลากร
  คู่มือการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงาน
  คู่มือการเข้าใช้ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ในเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คู่มือการใช้ระบบข้อมูลผลงานบุคลากรและข้อมูลการปฏิบัติงาน