สำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลด้านภารกิจ
โครงสร้างสำนักงานคณะ
ภารกิจที่รับผิดชอบรายบุคคล
กลุ่มงานและภารกิจ
ข้อมูลด้านบุคลากร
บุคลากรสำนักงาน
สถิติด้านบุคลากร
การบริการข้อมูล
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
เว็บไซต์ต่าง ๆ
เว็บไซต์ภารกิจและงานในสำนักงาน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18/6/2024 : 7:01:39 PM
เว็บไซต์ภารกิจและงานในสำนักงาน
ภารกิจบริหารงานทั่วไป
  งานบุคคล
  งานการเงิน
  งานโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอาคารสถานที่
ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร
  งานแผนและงบประมาณ
  งานประกันคุณภาพการศึกษา
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ภารกิจสนับสนุนวิชาการและการเรียนรู้
  งานวิชาการ
ภารกิจสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
  งานวิจัยและนวัตกรรม
  งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม