ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ซัมซียะห์  มะลาเฮง
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขา สาขาภาษามลายู
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท Master of Education (Malay Language)
Sultan Idris Education University
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายูและมลายูศึกษา)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2556 ( 2013 )
Thesis