ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลหลักสูตร
ชื่อ - สกุล อาจารย์ สิทธิรัตน์  รุ่งมี
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 
 
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง ปี  2560 ปี 2560
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) หลักสูตรปรับปรุง ปี  2560 ปี 2560