ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ สิทธิรัตน์  รุ่งมี 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2560 บทความวิชาการ ห้องสมุดพร้อมปัญญา มิติใหม่ของห้องสมุดเรือนจำ 
การอ้างอิง
สิทธิรัตน์ รุ่งมี และวันวิสา จันทระ. (2560). "ห้องสมุดพร้อมปัญญา มิติใหม่ของห้องสมุดเรือนจำ," สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. 6(1)
2 2559 บทความวิชาการ แอมพลิเคชั่นห้องสมุด : ความแรงที่ฉุดไม่อยู่
การอ้างอิง
วันวิสา จันทระ และสิทธิรัตน์ รุ่งมี. (2559). "แอมพลิเคชั่นห้องสมุด : ความแรงที่ฉุดไม่อยู่," มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 11(พิเศษ), 73-87.