ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ สิทธิรัตน์  รุ่งมี
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขา สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี/Year 2543 ( 2000 )
Thesis
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้
ปี/Year 2539 ( 1996 )
Thesis