ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ ดร.ศุภานัน  พรหมมาก 
การศึกษา ปริญญาเอก
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชาการแปล 1 การแปล 2 การแปลขั้นสูง การแปลเชิงธุรกิจ การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ เรื่องสั้นและนวนิยายอังกฤษและอเมริกัน 10
- - -
2 การสอนระดับปริญญาโท รายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ 2
- - -