แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ศุภานัน  พรหมมาก 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
PhD in Education (TESOL) University of Stirling 2562
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาโท
  การอ่าน -
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา การแปล 1 การแปล 2 การแปลขั้นสูง การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษ 1 วัฒนธรรมอังกฤษและอเมริกัน การเขียนเบื้องต้น ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทความวิชาการ
  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 7(1, เมษายน-กันยายน 2555) : 1-26.
อื่น ๆ
  บจก.ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์