ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลผลงานวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ วัชรี  กุลประสิทธิ์ 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ปี ประเภท ชื่อ
1 2561 บทความวิจัย Students’ Perspective: Three Types of Reflective Written Feedback
การอ้างอิง
ABAC Journal, 38(2)
2 2560 งานวิจัย An Analysis of PeerWritten Feedback on EFL Undergraduates' Writing
การอ้างอิง
Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla Campus
3 2559 งานวิจัย EFL Students' Attitudes toward the Use of Writing Rubric and Reflective Written Feedback
การอ้างอิง
Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla Campus
4 2559 บทความวิจัย Writing Rubric and Three Types of Reflective Written Feedback: One in a Million to Boost Up EFL Students
การอ้างอิง
In Proceedings of International Conference on Humanities 2016 (ICH2016), Postgraduate Club of School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, December 22-23, 2016
5 2559 บทความวิจัย EFL Students’ Attitudes toward Authentic and Formative Assessment: The Role of Writing Rubric
การอ้างอิง
International Journal of Languages, Literature, and Linguistics, 2 (1), 32-37
6 2559 บทความวิจัย EFL Students’ Attitudes toward Authentic Formative Assessment: The Role of Writing Rubric
การอ้างอิง
In Proceedings of The Fifth International Conference on Language, Medias, and Culture 2016 (ICHMC 2016), International Economics Development and Research Center (IEDRC), Osaka, Japan, April 11-12, 2016.
7 2557 บทความวิจัย Journal writing with peer feedback: A friend or a foe for EFL learners.
การอ้างอิง
International Journal of English Language Education, 2(2), 142-153
8 2557 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0115241 การเขียนเบื้องต้น (Basic Writing)
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 2557 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0115341 การเขียนอนุเฉท (Paragraph Writing)
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 2557 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0115241 การเขียนเบื้องต้น (Basic Writing)
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
11 2557 อื่น ๆ เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0115241 การเขียนเบื้องต้น (Basic Writing)
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
12 2556 บทความวิจัย Using journal writing with peer feedback to enhance EFL students’ writing ability across proficiency levels
การอ้างอิง
PASAA, 45, 91-112
13 2556 เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0115242 การเขียนเชิงพรรณนาและบรรยาย (Narrative and Descriptive Writing)
การอ้างอิง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
14 2555 บทความวิจัย Journal writing with peer feedback: An innovative approach to improve EFL students’ writing ability.
การอ้างอิง
In Proceedings of the 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress: The First Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools, Chiang Mai, March 1-2, 2012.
15 2555 บทความวิจัย Boosting EFL students’ positive attitudes toward writing in English: The role of journal writing with peer feedback.
การอ้างอิง
ABAC Journal, 32(3), 20-28