แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล อาจารย์  วัชรี  กุลประสิทธิ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2555
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยทักษิณ 2548

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  การเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนเชิงสร้างสรรค์ วรรณกรรม

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  รายวิชา 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 รายวิชา 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 รายวิชา 0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรอง เบื้องต้น รายวิชา 0115242 การเขียนเชิงพรรณนาและบรรยาย รายวิชา 0115241 การเขียนเบื้องต้น และรายวิชา 0115341 การเขียนอนุเฉท -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla Campus
  Department of Western Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, Songkhla Campus
บทความวิจัย
  ABAC Journal, 38(2)
  In Proceedings of International Conference on Humanities 2016 (ICH2016), Postgraduate Club of School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, December 22-23, 2016
  International Journal of Languages, Literature, and Linguistics, 2 (1), 32-37
  In Proceedings of The Fifth International Conference on Language, Medias, and Culture 2016 (ICHMC 2016), International Economics Development and Research Center (IEDRC), Osaka, Japan, April 11-12, 2016.
  International Journal of English Language Education, 2(2), 142-153
  PASAA, 45, 91-112
  In Proceedings of the 1st ASEAN Plus Three Graduate Research Congress: The First Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools, Chiang Mai, March 1-2, 2012.
  ABAC Journal, 32(3), 20-28
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ
อื่น ๆ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ.