ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล อาจารย์ วัชรี  กุลประสิทธิ์
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี/Year 2563 ( 2020 )
Thesis การตรวจราชการหัวเมืองของกระทรวงมหาดไทยในสมัยสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พ.ศ.2435-2458
ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี/Year 2555 ( 2012 )
Thesis Impact of Journal Writing with Peer Feedback on EFL Students’ Writing Ability. Master thesis, M.A., Prince of Songkla University, Songkhla, Thailand.
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี/Year 2558 ( 2015 )
Thesis
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี/Year 2548 ( 2005 )
Thesis