ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ประสบการณ์ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล อาจารย์ วัชรี  กุลประสิทธิ์ 
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
ลำดับ ประเภท รายละเอียด ระยะเวลา (ปี)
1 การสอนระดับปริญญาตรี รายวิชา 0000121 ภาษาอังกฤษทั่วไป 1 รายวิชา 0000122 ภาษาอังกฤษทั่วไป 2 รายวิชา 0115252 ร้อยแก้วและร้อยกรอง เบื้องต้น รายวิชา 0115242 การเขียนเชิงพรรณนาและบรรยาย รายวิชา 0115241 การเขียนเบื้องต้น และรายวิชา 0115341 การเขียนอนุเฉท 3
- - -