ข้อมูลพื้นฐาน
CV(Curriculum Vitae)
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงาน
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วไลพร  ศาสนประดิษฐ์
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขา สาขาภาษาอังกฤษ
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา
ปริญญาเอก PhD in Languages and Linguistics
School of Education, Languages and Psychology
York St John University, UK
ปี/Year 2564 ( 2021 )
Thesis
ปริญญาโท MA in English for Careers
Langugae Institute
Thammasat University
ปี/Year 2557 ( 2014 )
Thesis
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปี/Year 2543 ( 2000 )
Thesis Speaking Strategies of Effective and Ineffective English Language Learners in the Thai Context
ปริญญาตรี BA in English
Humanities and Social Sciences
Prince of Songkla University
ปี/Year 2548 ( 2005 )
Thesis
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (English)
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ปี/Year 2537 ( 1994 )
Thesis