แบบฟอร์มประวัติและผลงานของอาจารย์ (Curriculum Vitae)

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วไลพร  ศาสนประดิษฐ์ 


มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   โทรศัพท์  074317600 ต่อ .........
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000           โทรสาร. 074-317606
เบอร์มือถือ                                                      e-mail :


1.การศึกษา (เรียงลำดับจากปีล่าสุด)

วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน ปี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2543
ศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (English) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 2537

2. ประสบการณ์ทำงาน (เรียงจากปีล่าสุด)

3. ความเชี่ยวชาญ

สาขาวิชาที่เชียวชาญ
  สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics)

4.ประสบการณ์สอน

รายละเอียด ปี
การสอนระดับปริญญาตรี
  18 ปี รายวิชา สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ (English Phonetics), รายวิชา การสื่อสารทางการพูดภาษาอังกฤษ 1, รายวิชา ภาษาอังกฤษธุริจ 1, รายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป 1, รายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป 2, และรายวิชา ภาษาอังกฤษทั่วไป 3 -

5.ผลงานทางวิชาการ /ผลงานสร้างสรรค์

ชื่อผลงาน ปี
งานวิจัย
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
บทความวิจัย
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
บทความวิชาการ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ตำรา
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ